شما ویندوز 10 دارید، Wi-Fi 7 را تنظیم کنید!

شما ویندوز 10 دارید، Wi-Fi 7 را تنظیم کنید!

لطفاً یک مورد را انتخاب کنید

منبع: https://www.shahrsakhtafzar.com/fa/news/os/51384-want-wi-fi-7-on-windows-10-forget-it

  NVIDIA پخش ویدئو فوق العاده را فعال می کند و هوش مصنوعی را در سیستم RTX شما تسریع می کند